Posty z tagami ‘sejm’

PiS zaskarżył Kodeks Wyborczy do Trybunału Konstytucyjnego

Kodeks wyborczy

PiS zaskarżył Kdeks wyborczy do TK

PiS zaskarżył Kdeks wyborczy do TK

W ubiegłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło Kodeks wyborczy do Trybunału Konstytucyjnego. „W ubiegłym tygodniu złożyliśmy wniosek. W czwartek dostałem z Trybunału Konstytucyjnego pismo, że wniosek został przyjęty i będzie rozpatrzony w pełnym składzie” powiedział w poniedziałek poseł PiS Andrzej Dera.

Wniosek wraz z uzasadnieniem liczy ponad 40 stron. W uzasadnieniu wniosku napisano „Konstytucja jednoznacznie stanowi, że akt wyborczy w wyborach parlamentarnych i w każdej z tur wyborów prezydenckich odbywa się jednego i tylko jednego dnia. Unormowanie to nie jest przypadkowe, lecz ma ścisły związek z kwestią rzetelności wyborów i jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji”

Zaskarżone zostały między innymi przepisy Kodeksu wyborczego:

 • Możliwość ogłoszenia dwudniowych wyborów
 • Dopuszczenie głosowanie przez pełnomocnika oraz sposób jego ustanawiania
 • Głosowanie korespondencyjne przez obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach prezydenckich i w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 • Zakaz umieszczania billboardów w czasie kampanii wyborczych
 • Nowy system wyborów do Senatu w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych
 • Wadliwy sposób określenia, od kiedy przepisy Kodeksu mają być stosowane, co powoduje, że na 6 miesięcy przed zarządzeniem tegorocznych wyborów do Sejmu i do Senatu – i jeszcze później – istnieje niepewność, czy odbędą się one według prawa nowego (Kodeksu), czy też według prawa dotychczasowego (Ordynacji)

md/pis.org.pl

Ponad 6200 osób odwiedziło Sejm

Sejm

Budynek sejmu.

Budynek sejmu.

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu informuje, że z wczorajszego Dnia Otwartego w Sejmie skorzystało ponad 6200 osób. Dla zwiedzających była przygotowana specjalna trasa. Dzień Otwarty Sejmu odbywał się w 92 rocznicę pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego i uchwalenia Małej Konstytucji. .

Zwiedzanie budynku sejmu

Zwiedzający mieli okazję obejrzeć m.in. Salę Kolumnową, tablicę upamiętniającą posłów II RP – ofiary II wojny światowej, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski oraz Senat.

Specjalnie dla dzisiejszych gości otwarte zostały sejmowe kuluary – korytarz, którym posłowie wchodzą na Salę Posiedzeń. Zwiedzający mogli też przejść Korytarzem Marszałkowskim i obejrzeć sale nazwane imionami marszałków Sejmu II RP – Ignacego Daszyńskiego (sala prasowa), Macieja Rataja i Wojciecha Trąmpczyńskiego. Dla wszystkich gości przygotowane były materiały edukacyjne dotyczące Sejmu Ustawodawczego oraz Małej Konstytucji.

(md)/BPKS

Manufacturing in Mexico has become the option of choice for companies that are seeking to cut costs in order to sell competitively in the world’s largest consumer market, North America.

Rocznica „Małej Konstytucji” i Sejmu Ustawodawczego

sejm_grafiki_instytut_szlachecki_dietrich

Budynek Instytutu Szlacheckiego przy ul. Wiejskiej w Warszawie 1852 r. wg grafiki A. F. Dietricha.
Autor zdjęcia: Piotr VaGla Waglowski

Mała Konstytucja


W dniu 20 lutego 1919 roku, 92 lata temu, zebrał się na pierwsze posiedzenie Sejm Ustawodawczy. Był pierwszym sejmem II Rzeczypospolitej. Na swoim piewszym posiedzeniu uchwalił on Małą Konstytucję, która znacznie zmieniła zakres uprawnień Tymczasowego Naczelnika Państwa. W swojej uchwale Sejm Ustawodawczy powierzył Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa. Mała Konstytucja wprowadzała w Polsce system rządów komitetowych – najwyższą władzę w państwie stanowił Sejm Ustawodawczy, którego wolę wykonywać miał Naczelnik Państwa oraz Rada Ministrów, jako swoisty komitet pozbawiony własnych, niezależnych od parlamentu uprawnień. W myśl tej uchwały Józef Piłsudski stał się jedynie wykonawcą uchwał Sejmu. Pod uchwałą sejmu podpisali się Marszałek Wojciech Stefan Trąmpczyński i Prezydent Ministrów Ignacy Jan Paderewski
Jozef Piłsudski

Jozef Piłsudski

  Prawa i ograniczenia Naczelnika Państwa

 • Naczelnik Państwa na podstawie „porozumienia z Sejmem” powoływał rząd.
 • Naczelnik Państwa i rząd byli odpowiedzialni przed Sejmem.
 • Naczelnik Państwa został pozbawiony inicjatywy ustawodawczej.
 • Naczelnik Państwa nie posiadał prawa do rozwiązywania parlamentu.
 • Akty prawne wydawane przez Naczelnika Państwa wymagały kontrasygnaty właściwego ministra.


Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku 20 lutego 1919 roku

 • uchwalona 20 lutego 1919 wchodząc w życie tego samego dnia, pozbawiając moc obowiązującą Dekret z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz.Pr.P.P. Nr 17, poz. 41)
 • ogłoszona 27 lutego 1919 roku w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego” Nr 19, pod poz. 226
 • zmieniona 25 lutego 1920 roku przez Uchwałę Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r. uzupełniającą uchwałę Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. U. z 1919 r. Nr 17, poz. 84)
 • uchylona 1 czerwca 1921 roku przez art. 126 ust. 2 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267) oraz – w stosunku do praw i obowiązków Naczelnika Państwa – art. 2 Ustawy przechodniej z dnia 18 maja 1921 r. do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej (Dz.U. Nr 44, poz. 268).


Tekst Małej Konstytucji:Wojciech Trąmpczynski

Wojciech Trąmpczynski

UCHWAŁA SEJMU Z DNIA 20 LUTEGO 1919 R.


(Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 226 z dnia 27 lutego 1919 r.)


o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.


I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczelnika Państwa do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny. II. Aż do ustawowego uchwalenia tej treści Konstytucji, która określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w Państwie Polskiem, Sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu na następujących zasadach: 1. Władzą suwerenną i ustawodawczą w Państwie Polskiem jest Sejm Ustawodawczy; ustawy ogłasza Marszałek z kontrasygnacją Prezydenta Ministrów i odnośnego Ministra fachowego. 2. Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych. 3. Naczelnik Państwa powołuje Rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem. 4. Naczelnik Państwa oraz Rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu. 5. Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymaga podpisu odnośnego Ministra.
Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski

Marszałek Prezydent Ministrów
Trąmpczyński I. J. Paderewski

(md)/edukacja.sejm.gov.pl, pl.wikipedia.org

Dzisiaj Dzień Otwarty w sejmie i senacie

Sejm – dzień otwarty

budynek sejmu i senatu

Budynek parlamentu na tle Warszawy.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski, Źródło: BPKS

Wszechnica Sejmowa zaprosiła wszystkich chętnych na zwiedzanie budynków Sejmu i Senatu.

„W dniu 20 lutego, w 92. rocznicę pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, którą obchodzimy jednocześnie z rocznicą uchwalenia Małej Konstytucji – Uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, otwieramy przed Państwem najważniejsze i najciekawsze miejsca w kompleksie budynków Sejmu i Senatu.

Dla odwiedzających przygotowana została specjalna trasa, która obejmuje m.in. Salę Kolumnową, tablicę upamiętniającą posłów II RP – ofiary II wojny światowej, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski oraz Senat. Dzień otwarty będzie jednocześnie jedną z niewielu okazji by zobaczyć kuluary sejmowe – korytarz, którym posłowie wchodzą na Salę Posiedzeń oraz Dolną Palarnię. W Korytarzu Marszałkowskim będą otwarte sale nazwane imionami marszałków Sejmu II RP – Ignacego Daszyńskiego (sala prasowa), Macieja Rataja i Wojciecha Trąmpczyńskiego. Dla wszystkich gości przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące Sejmu Ustawodawczego oraz Małej Konstytucji.

Zapraszamy w godzinach 9.00 – 16.00 Zwiedzanie nie wymaga rezerwacji, ani wcześniejszego uzyskania zaproszenia. Osoby zwiedzające Sejm powinny mieć przy sobie dokument tożsamości.”

http://edukacja.sejm.gov.pl

Zmiany „barw klubowych” w trakcie VI kadencji sejmu

Nowe kluby w sejmie

W trakcie Sejmu RP VI kadencji łącznie blisko 30 posłów zmieniło klub w porównaniu do stanu początkowego. Na przepływie posłów i utworzeniu nowego klubu PJN najwięcej starciła Prawo i Sprawiedliwość. PiS zmniejszył się o 19 członków co stanowi blisko 12% początkowej liczby. Od momentu powstania 50% stracił SDPL a PO 2,5%.

Najwięcej zyskał klub, który powstał w ubiegłym roku – Polska Jest Najważniejsza, w obecnej chwili liczy 18 członków.

Nazwa klubu lub kołaData powstaniaLiczba posłów – początekLiczba posłów – obecnie
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska05/11/07209204
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość05/11/07166147
Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej22/04/084244
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego05/11/073131
Klub Parlamentarny Polska jest Najważniejsza23/11/101518
Koło Poselskie Socjaldemokracji Polskiej22/04/0884
Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego09/04/0833
posłowie niezrzeszeni19
Razem posłów460460

(md)/sejm.gov.pl

Prezydent w marcu poda termin wyborów

Termin wyborów

wybory 2011

Wybory 2011 - Prezydent poda termin wyborów w marcu.


Wybory do sejmu i senatu

Biuro prasowe Prezydenta poinformowało, że Prezydent RP Bronisław Komorowski do końca lutego przeprowadzi konsultacje w sprawie wyborów.

Do konsultacji w sprawie terminu wyborów parlamentarnych będą zaproszeni m.in. rząd, partie polityczne, PKW i organizacje pozarządowe.

„Prezydent dopiero w sierpniu podejmie formalną decyzję związaną z podpisaniem aktu prawnego ws. terminu wyborów parlamentarnych. Natomiast informacja o wyznaczeniu terminu wyborów będzie podana „dużo, dużo wcześniej”. – Myślę, że początek marca to będzie ten czas, kiedy prezydent ogłosi tę decyzję” powiedział prezydencki minister Sławomir Nowak w „Salonie Politycznym Trójki”. Dodał również, że termin październikowy jest najbardziej prawdopodobny i że możliwa jest opcja wyborów dwudniowych.

Jak wynika z tego co powiedział minister Nowak, wysoce prawdopodobne jest, że tegoroczne wybory będą dwudniowe. Wskazuje na to oczekiwanie do sierpnia z oficjalnym podjęciem decyzji. Przypomnijmy, że nowy Kodeks wyborczy, który umożliwia organizację dwudniowych wyborów wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. Motywem takiego działania Prezydenta może być chęć zwiększenia frekfencji wyborczej a wybory dwudniowe mogą znacznie ją podnieść.

Znajomość terminu wyborów już w marcu na pewno pomoże partiom politycznym dobrze przygotować kampanię. Jednocześnie zwiększy presję społeczną na pokazanie prawdziwego oblicza, czyli konkretnych programów rządzenia na przyszłe lata. Z drugiej strony małe i niezamożne partie nie będą miały szans konkurowania w długiej kampanii, która jest bardzo kosztowna.

md/prezydent.pl

Gorsza ocena sejmu i senatu w lutym

ocena pracy sejmu luty 2011

Ocena działalności sejmu od stycznia 2010do lutego 2011.
CBOS

Oprac: (md), Żródło: CBOS BS/18/2011

W lutym oceny działalności parlamentu pogorszyły się niemal o 10% jak wynika z sondażu CBOS. Obecnie są one na poziomie sprzed roku. O 5 punktów (do 18%) zmniejszyła się grupa dobrze oceniających działalność Sejmu i w takim samym stopniu przybyło głosów krytycznych (67%). W tym samym kierunku przebiega zmiana stosunku Polaków do Senatu. Połowa badanych (50%, wzrost o 6 punktów) ma obecnie złe zdanie o pracy senatorów, a nieco ponad jedna piąta (22%, spadek o 5 punktów) ocenia ją korzystnie. Krytyczne opinie o pracy posłów przeważają we wszystkich grupachspołecznych i demograficznych. Najlepiej wyrażają się o uczniowie i studenci, a z grup zawodowych: pracownicy usług i robotnicy niewykwalifikowani. Podobna oceniany jest senat, najlepiej oceniają go najmłodsi respondenci.
ocena pracy senatu luty 2011

Ocena działalności senatu od stycznia 2010do lutego 2011.
CBOS

Oprac: (md), Żródło: CBOS BS/18/2011

Większość zwolenników SLD i PiS źle ocenia działalność sejmu, odpowiednio 78% i 74% a wśród zwolenników PO źle ocenia 59%. Wśród zwolenników PiS tylko 12% dobrze ocenia sejm, niewiele więcej bo 16% dobrych ocen wystawiają zwolennicy SLD i dwa razy więcej – 31% zwolennicy PO. (md)/CBOS

Wniosek opolskiego zarządu PO o wykluczenie Węgrzyna z partii

Platforma Obywatelska Opole

robert-wegrzyn

Robert Węgrzyn
Fot.: www.sejm.gov.pl

W życiu politycznym coraz wyraźniej czuć powiew zbliżającej się zmiany. Media codzienne donoszą o różnych konfliktach i problemach partyjnych. W ostatni czwartek dotarła do nas informacja o przytłaczającej większości (14 za na 15 głosujących) w głosowaniu zarządu opolskiej PO za złożeniem wniosku do sądu partyjnego o wykluczenie z Platformy posła Roberta Węgrzyna. Powodem jest niewybredny język, m.in. ostatnia wypowiedź posła o homoseksualistach. Poseł był już napiminany przez Komisję Etyki Poselskiej w uchwale z dnia 24 czerwca 2009 r. za wypowiedź skierowaną do Poseł Marzeny Wróbel. Komisja stwierdziła, że „Komisja stwierdziła, iż wypowiedź Posła Roberta Węgrzyna skierowana na posiedzeniu Komisji pod adresem Pani Poseł Marzeny Wróbel przekroczyła granice dobrego obyczaju i naruszyła jej godność.” Chodziło o słowa posła wypowiedziane przy włączonym mikrofonie do posła Andrzeja Czumy (PO) o wchodzącej do sali w czerwonym żakiecie posłance Marzenie Wróbel z PiS: „- A jaki kolor dzisiaj ubrała, kuźwa….

Węgrzyn swoją kontrowersyjną i nietolerancyjną wypowiedzią zaszkodził sobie i swojej partii. Wypowiedź według posła miała charakter żartu, ale w tak gorącym politycznie okresie każda wypowiedź może być wykorzystana niezgodnie z intencją autorra przez politycną konkurencję i media.

Poseł na swojej stronie złożył oświadczenie w sprawie, które poniżej zamieszczamy: „2011-02-10 15:25:00

Oświadczenie: W związku z moją wczorajszą wypowiedzią w TVN 24 chciałbym oświadczyć, że moje przekonania dotyczące związku dwojga ludzi są niezmienne i konserwatywne, jednak z tego powodu nie jestem ani homofobem ani nie dyskryminuję kogokolwiek. Ubolewam, że przytoczony przeze mnie żart został wyjęty z całości mojej rozmowy z Redaktorem TVN 24. Przepraszam, jeśli kogokolwiek ten żart uraził, bo rzeczywiście mógł zabrzmieć seksistowsko, jednak nie było to moim zamiarem. Moje poglądy co do ustawowego zapisu na temat związków małżeńskich czy partnerskich są niezmienne. Jestem przeciwny obnoszeniu się z seksualnością i obscenicznym publicznym zachowaniom, czego wyraz dałem w swojej wypowiedzi. Jednocześnie podkreślam, że jestem przeciwko dyskryminacji kogokolwiek z powodu orientacji seksualnej i jest mi przykro, że wczorajsza moja wypowiedź tak została odebrana. Chciałbym dodać, że w przyszłości tego typu wypowiedzi nie będą miały miejsca z mojej strony. Robert Węgrzyn”

Robert Węgrzyn ma problem z powstrzymywaniem się od kontrowersyjnych wypowiedzi, ale nie jest to wyłącznie jego „choroba”. Czasami można odnieść wrażenie, że wśród sporej grupy posłów panuje na nią epidemia…

Notka o pośle:

Robert Węgrzyn pochodzi z Kędzierzyna-Koźla w województwie opolskim. Dostał się do sejmu z okręgu nr 21 w Opolu. Jest to jego pierwsza sejmowa kadencja. W sejmie występował 99 razy w tym: 74 wypowiedzi, 2 pytania w sprawach bieżących, 2 zapytania, 21 interpelacji. Należy do Komisji sprawiedliwości i praw człowieka, Komisji ustawodawczej i kilku podkomisji.

(md)/Gazeta.pl

Zdjęcie: www.sejm.gov.pl

Wybory 2011 – jak będziemy głosować?

Wybory 2011

Wybory 2011

Wybory 2011

Nowe godziny głosowania

Począwszy od wyborów parlamentarnych 2011 będziemy mieli szansę głosować od godziny 7.00 do 21.00. Wcześniejsze regulacje prawne zapewniały nam możliwość głosowania od 6.00 do 20.00. Sejm zapewne uznał racje śpiochów … a na poważnie wynika to z analizy ruchu w lokalach wyborczych, szczególnie w dużych miastach. Wybory odbywają się w niedzielę i wielu Polaków wraca wtedy z wyjazdów weekendowych.

Dwudniowe wybory

Kodeks wyborczy dał również możliwość ogłoszenia przez Prezydenta wyborów dwudniowych, np. w sobotę i w niedzielę. Nie jest to proste ze względu na konieczność perfekcyjnego zabezpieczenia lokali wyborczych na okres przerwy w pracy.

Inne zmiany wyborcze

Nowością są również jednomandatowe okręgi wyborcze do senatu, których jest 100, głosowanie korespondencyjne dla obywateli polskich na stałe przebywających za granicą, liczba kobiet na listachwyborczych równa liczbie mężczyzn w obydwu wypadkach minimum 35%, no i oczywiście najnowsza nowelizacja Kodeksu – zakaz płatnych spotów reklamowych w radiu i telewizji.

Pełny tekst Kodeksu wyborczego - kliknij.

Sejm on-line

Sejm on-line

sejm online

Jedna z sal w której obradują komisje.
Fot. Krzysztof Białoskórski

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu przekazało informację o postępujących pracach nad przygotowaniem rozwiązań technicznych, które umożliwią transmisję obrad komisji i podkomisji on-line przez internet. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym, który planowo ma być ukończony w marcu 2011 podłączone zostaną cztery sale w budynku G. Po analizie i testach rozpocznie się kolejny etap obejmujący 12 sal. W nowej kadencji parlamentu wszystkie sale w których obradują komisje i podkomisje zostaną przystosowane do transmisji na żywo przez internet.

Jest to element polityki jawności prac komisji i podkomisji zainicjowany przez Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetynę. Projekt i harmonogram prac został zaakceptowany przez Prezydium Sejmu.

(md)/BPKS